Artysto, nie jesteś sam! Sprawdź, gdzie szukać wsparcia…

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchamia projekty wspierające sektor kultury
 • „Tarcza antykryzysowa” również dla artystów?
 • „Wakacje kredytowe” opcją dla artystów/kredytobiorców

Aktualna sytuacja epidemiologiczna nie pozostawia złudzeń – wirus COVID – 19 rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Władze wszystkich krajów dotkniętych pandemią, solidarnie podejmują szereg często radykalnych środków, by zapobiec dalszej ekspansji wirusa. 

Działania i dyrektywy podjęte przez rodzimy rząd z dnia na dzień sparaliżowały funkcjonowanie wielu branż, jednakże decyzje dotyczące odwołania wszelkich imprez uderzyły bezpośrednio w branżę eventową, pozbawiając pracy praktycznie wszystkich przedstawicieli sektora kultury.  

Mamy jednak dobrą wiadomość – w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, możecie liczyć na różne formy wsparcia proponowane m.in. przez rząd, jak i instytucje sektora bankowego. 

Pomoc socjalna z Funduszu Promocji Kultury

Pomocną rękę do przedstawicieli środowiska artystycznego, którzy aktualnie znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, wyciąga Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem którego, można ubiegać się o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury. Co istotne, o wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, zarówno prowadzące jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. 

Aby otrzymać jednorazową wypłatę środków z FPK, należy w dowolnym terminie w ciągu roku złożyć czytelnie wypełniony Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury wraz z wymaganymi załącznikami. A można to zrobić w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl (sposób rekomendowany przez Ministerstwo);
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Mecenatu Państwa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa,z dopiskiem: Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Kultury, prawidłowo przygotowany wniosek powinien zawierać:

1) dane osoby, której wniosek dotyczy: 

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres korespondencyjny,
 • identyfikator podatkowy (NIP), o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku braku identyfikatora podatkowego – numer paszportu;

2) nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;

3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;

4) informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej;

5) oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach netto uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy – nie są wymagane skany PIT-ów ani innych dokumentów finansowych;

6) wzór zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy);

7) zgodę na przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć dokument potwierdzający pogorszenie sytuacji materialnej, a tym samym uzasadniający przyznanie pomocy socjalnej. Może to być na przykład umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło lub umowa zlecenie), zgodnie z którą artysta miał wykonać określoną pracę, ale z powodu odwołania danego wydarzenia nie jest to możliwe. 

Przyznana pomoc socjalna może być zwolniona z podatku dochodowego, a okolicznościami uprawniającymi do tego jest m.in. indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa lub długotrwała choroba. Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia, co idealnie definiuje epidemię koronawirusa – jest ona jak najbardziej takim właśnie zdarzeniem losowym. 

W tej sytuacji, osoba wnioskująca o pomoc socjalną nie musi przedkładać żadnego dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego te okoliczności.

Projekt „Kultura w sieci”

To program o wartości 15 mln złotych, którego celem jest wsparcie realizacji projektów zwiększających obecność kultury w życiu społecznym poprzez prezentację wydarzeń kulturalnych i udostępnianie zasobów kulturalnych on-line, rozwój przestrzeni i narzędzi umożliwiających odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci w czasie kwarantanny oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno użytkowników, jak i kadr kultury. 

Narodowe Centrum Kultury, szczegółowo określa zasady programu:

 • Zadania objęte programem realizować można od 1 maja do 30 października 2020 roku,
 • NCK przyznaje dotację do 100% kosztów zadania. Wkład własny nie jest wymagany, ale jest możliwy,
 • Wysokość dofinansowania to od 5 tys. do 150 tys. złotych.

Podmioty uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych),
 • organizacje pozarządowe i fundacje,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Inicjatywy, które mogą otrzymać wsparcie: 

 • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
 • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
 • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
 • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Nabór trwa do 20 kwietnia 2020 roku i wyjątkowo ma formułę uproszczoną. Nie ma konieczności składania wniosków w formie papierowej – projekty składa się wyłącznie poprzez system EBOI, bez konieczności podpisywania ich podpisem elektronicznym czy kwalifikowanym.

Uzupełniającą formą pomocy w ramach tego projektu jest Program stypendialny „Kultura w sieci”, który ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów oraz badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie rozpowszechniania sztuki w Internecie. 

Projekty, które można zgłaszać do Ministerstwa mogą mieć formę dialogu, nawiązywać do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury w nowatorskim ujęciu, zarówno form wyrazu, jak i środków komunikacji. Wszelkie działania pobudzające kreatywność i aktywizujące odbiorców będą dodatkowym atutem projektów. 

O stypendia programu „Kultura w sieci” w ramach pomysłów, które będą realizowane, prezentowane i upowszechniane w czasie trwania stypendium za pomocą narzędzi internetowych, mogą ubiegać się przedstawiciele sektora kultury w następujących kategoriach:

– literatura,
– sztuki wizualne,
– muzyka,
– taniec,
– teatr,
– film,
– twórczość ludowa,
– animacja i edukacja kulturalna,
– zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

Osoby biorące udział w programie mogą otrzymać stypendia w wysokości 3 000,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2490 zł netto) na okres:

– 6 miesięcy, obejmujący okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
– nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r. 

Wnioski można składać do 20 kwietnia br. 

Szczegółowe informacje dot. programy stypendialnego znajdziecie na stronie: bip.mkidn.gov.pl.

MKiDN zapowiedziało szereg dodatkowych działań mających ratować tonącą branżę, w tym m.in. rekompensaty strat po zakończeniu epidemii, ale na szczegóły dotyczące tej formy wsparcia przyjdzie nam jeszcze poczekać…

Tarcza antykryzysowa, nie tylko dla artystów/przedsiębiorców…

Artyści będący pod opieką agencji artystycznych mających status mikroprzedsiębiorstw (czyli zatrudniających do 9 osób) mogą również skorzystać ze wsparcia w ramach rządowej tarczy antykryzysowej w formie świadczeń postojowych dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z ustawą świadczenie postojowe w pełnej wysokości przysługuje osobom wykonującym pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie, gdy spełnione są następujące warunki:

 • umowa została zawarta nie później niż 1 lutego 2020 r.
 • wynagrodzenie z jej tytułu wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. za pracę, czyli 1300 zł.
 • nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Wysokość tej formy wsparcia to 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2080 zł (2 600 zł x 80%). Ze względu na socjalny charakter świadczenia, nie podlega ono oskładkowaniu i opodatkowaniu. 

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy otrzymają świadczenie postojowe w pełnej kwocie – zleceniobiorcy, którzy osiągali przychód z umów cywilnoprawnych nie przekraczający 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 300 zł, otrzymają świadczenie będące sumą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. 

Wniosek o świadczenie postojowe, w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło lub zlecenie, składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego określone umową dzieło. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał środki w formie bezgotówkowej, na wskazany rachunek bankowy po rozpatrzeniu wniosku, który można złożyć elektronicznie lub tradycyjnie – pocztą. 

Prawidłowo przygotowany wniosek musi zawierać:

 • dane osoby uprawnionej
 • numer rachunku bankowego 
 • dane zleceniodawcy lub zamawiającego, za pośrednictwem którego, składany jest wniosek
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego, w tym oświadczenie zawierające następujące informacje:
  • potwierdzenie, że nie doszło do skutku lub ograniczono wykonywanie umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności
  • datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z umowy
 • kopię umowy cywilnoprawnej.

Pamiętajcie, jeśli ZUS odmówił Wam prawa do świadczenia postojowego, możecie od tej decyzji odwołać się do sądu. 

Projekt Tarczy Antykryzysowej zakłada szereg rozwiązań dla przedsiębiorców/pracodawców, czyli także dla przedstawicieli branży artystycznej, którzy prowadzą działalność gospodarczą. 

I tak, poza świadczeniami postojowymi dla osób prowadzących firmę, mogą oni liczyć również na:

 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec–maj 2020)
 • mikropożyczka do 5000 zł z urzędu pracy
 • wyłączenie ze stosowania ulgi na złe długi w PIT
 • zawieszenie poboru zaliczek na podatki
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
 • wsteczne rozliczenie poniesionej straty
 • przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych oraz obowiązków dla przedsiębiorców
 • pomoc w spłacie kredytu dla małych i średnich firm
 • szybszy zwrot VAT dla wybranych branż – 15 dni

Szczegółowe interpretacje dot. powyższych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdziecie w rządowym serwisie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem

A może „wakacje kredytowe”?

Czarny scenariusz w bieżących realiach życie pisze również dla artystów/kredytobiorców – przy braku regularnych wpływów, w niedługim czasie wielu z nich może mieć problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. 

Większość banków komercyjnych, wychodząc naprzeciw swoim klientom oferuje „pakiety antykryzysowe”, z jednej strony polegające na zawieszeniu spłat całej raty kapitałowoodsetkowej, a z drugiej na karencji w spłacie części reszty kapitału lub odsetek. 

Którą opcję wybrać? 

Decyzję pozostawiamy samym zainteresowanym taką formą wsparcia, gdyż w dużej mierze jest to uzależnione od sytuacji kredytowej danego kredytobiorcy. Zanim jednak cokolwiek podpiszecie i spokojnie udacie się na „wakacje kredytowe” pamiętajcie – zapoznajcie się uważnie z proponowanymi przez Wasz bank warunkami, każda z tych opcji jest dodatkowo płatna i nie zawsze będzie dla Was korzystna… 

Propozycje banków na czas pandemii za www.stockwatch.pl (na dzień 6.04.2020 r.)

BankZawieszenieOkresWydłużenie okresu umowy
Alior BankCała rata/cz. kapitałowaOd 3 do 6 m-cyTak
BNP Paribas BankCała rata/cz. kapitałowaOd 3 do 6 m-cyTak
Bank Ochrony ŚrodowiskaRata kapitałowa3 miesiąceNie
Citi HandlowyCała rata3 miesiąceTak
Credit AgricoleCała rata/cz. odsetkowa6 m-cyTak
EnveloBankRata kapitałowaod 1 do 6 m-cyNie
Idea BankRata kapitałowaod 1 do 6 m-cyTak
ING Bank ŚląskiCała rata/cz. kapitałowaod 3 do 6 m-cyTak
mBankRata kapitałowa6 m-cyNie
MillenniumCała rata1 lub 3 m-ceTak
Nest BankRata kapitałowa3 miesiąceTak
PekaoCała rata/cz. odsetkowa3 miesiąceTak
PKO BPCała rata3 miesiąceZależy od kredytu
Bank PocztowyRata kapitałowaod 1 do 6 m-cyNie
Raiffeisen BI
(d. Raiffeisen Polbank)
Cała rata3 miesiąceTak
Santander Bank PolskaRata kapitałowaOd 3 do 6 m-cyb/d
Santander Consumer BankRata kapitałowa3 miesiąceZależy od kredytu
Getin Noble BankCała rata/cz. kapitałowa3 miesiąceTak


Aktualnie na fali protestów, nie do końca zadowolonych z propozycji rządu przedsiębiorców, trwają prace na projektem „Tarcza 2.0”, który przewiduje rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców w tym m.in. możliwość maksymalnie 3-krotnego przyznania świadczenia postojowego uprawnionych osób prowadzących działalność lub wykonujących umowy cywilnoprawne. 

Czy proponowane zmiany zostaną przyjęte? Wierzymy, że jak najszybciej… 

Sytuacja – nie tylko ta epidemiologiczna – pogarsza się z godziny na godzinę, a cała branża z niepokojem spogląda w przyszłość, przerażona wizją braku jakichkolwiek przychodów, masowych bankructw i zwolnień. A taki scenariusz, przy braku realnego wsparcia dla całego sektora kultury, jest wielce prawdopodobny. 

Na bieżąco monitorujemy sytuację i mamy nadzieję, że lada dzień poinformujemy Was o dodatkowych formach wsparcia w tym trudnym dla wszystkich okresie.